Giới thiệu

NameSky là một nền tảng giao dịch cho phép người dùng có thể mua bán các tài khoản NEAR dưới dạng các NFT với giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

NameSky bảo đảm mang đến cho người dùng một trải nghiệm an toàn do các hợp đồng thông minh đều đã thông qua quá trình kiểm định bảo mật của Pessimistic.

Kết nối ví với NameSky

 1. Truy cập vào NameSky thông qua địa chỉ https://namesky.app/
 2. Chọn Connect Wallet.
 3. Chọn loại ví đang sử dụng mà sàn có hỗ trợ.ns conn1
 4. Chọn Connect trong ví để kết nối ví với NameSkyns conn2

Hướng dẫn sử dụng NameSky

Một số điều cần biết

 • Tài khoản được đúc thành NFT cần phải có tối thiểu 0.35 NEAR trong tài khoản để trả phí, trong đó:
  • 0.2 NEAR sẽ dùng để trả phí đúc NFT.
  • 0.15 NEAR dùng làm phí lưu trữ.
 • Tài khoản kết nối với NameSky cần phải chuẩn bị 0.35 NEAR để chuyển vào tài khoản mới được tạo ra (nếu chọn đúc NFT từ một tài khoản hoàn toàn mới, không tồn tại trong hệ thống).

Chuyển tài khoản NEAR cần giao dịch thành NFT

 1. Trong trang chủ của NameSky, chọn Mint.ns mint01
 2. Trong màn hình Mint your NFT, chọn Choose NEAR account.ns mint02
 3. Trong cửa sổ Import Your Account, chọn nguồn truy xuất tài khoản sẽ đúc thành NFT, bao gồm:
  • MyNearWallet: tài khoản sẽ được lấy từ một trong số các tài khoản hiện đang có trong ví MyNearWallet.
  • Import by Passphrase/Private Key: tài khoản tương ứng với các cụm từ bảo mật hoặc khóa cá nhân được cung cấp.
  • Create Account And Import: tài khoản mới hoàn toàn, chưa tồn tại trong hệ thống.

ns mint03

Trường hợp tài khoản nằm trong ví MyNearWallet

  1. Chọn mục MyNearWallet.
  2. Trong màn hình Connect with NEAR của ví MyNearWallet, chọn tài khoản cần đúc thành NFT và chọn Next.ns mint04 mnw 01
  3. Chọn Connect trong màn hình Connecting with:ns mint04 mnw 02
  4. Trong cửa sổ Grant full account access?, nhập tên tài khoản NEAR sẽ được đúc thành NFT vào mục Account ID. Tên tài khoản này phải trùng với tên tài khoản đã được chọn ở bước trên để xác thực.ns mint04 mnw 03
  5. Chọn Confirm. Nếu tài khoản này là tài khoản mới, chưa có bất kỳ tương tác nào thì sẽ xuất hiện thông báo lỗi tương tự như sau:
   ns mint04 mnw 04
  6. Gửi 0.35 NEAR vào tài khoản này và thực hiện lại thao tác ở các bước trên.
  7. Trong màn hình Mint your NFT, đánh dấu mục I am ready to mint NEAR account và chọn Complete Mint.

   ns mint04 mnw 05

  8. Trong cửa sổ Complete Mint , chọn Confirm mint.ns mint04 mnw 06
  9. Đợi hệ thống hoàn tất các bước xử lý.
   ns mint04 mnw 07
  10. Khi đúc NFT thành công, một thông báo sẽ hiển thị tương tự như bên dưới
   ns mint04 mnw 08

Trường hợp tài khoản tương ứng với các cụm từ bảo mật hoặc khóa cá nhân được cung cấp

  1. Chọn mục Import by Passphrase/Private Key trong cửa sổ Import Your Account.
  2. Nhập các thông số vào các ô tương ứng, bao gồm:
   • Input Account Id: địa chỉ ví cần đúc thành NFT.
   • Input Passphrase or Private key: 12 cụm từ bảo mật hoặc khóa cá nhân của tài khoản được cung cấp ở mục Input Account Id.
  3. Chọn Verify And Import.ns mint04 sp 01
  4. Nếu đây tài khoản được mới hoàn toàn và chưa có tương tác nào thì sẽ xuất hiện thông báo lỗi tương tự bên dướins mint04 sp 02
  5. Chuyển 0.35 NEAR vào tài khoản này, sau đó chọn Refresh now.
  6. Đánh dấu mục I am ready to mint NEAR account, sau đó chọn Complete Mint.ns mint04 sp 03
  7. Trong cửa sổ Complete Mint , chọn Confirm mint.ns mint04 sp 04
  8. Đợi hệ thống hoàn tất các bước xử lýns mint04 sp 05
  9. Khi đúc NFT thành công, một thông báo sẽ hiển thị tương tự như bên dướins mint04 sp 06

Trường hợp tài khoản chưa tồn tại trong hệ thống

  1. Chọn mục Create Account And Import trong cửa sổ Import Your Account.ns mint04 new 01
  2. Nhập địa chỉ ví cần tạo mới vào mục Input Account Id. Nếu địa chỉ ví hợp lệ (đáp ứng đầy đủ các quy tắc đặt tên) và chưa có trong hệ thống thì mục này sẽ chuyển sang màu xanh với thông báo Account ID is available.ns mint04 new 02
  3. Chọn Create And Import.
  4. Tùy vào loại ví đã dùng để kết nối với NameSky (vd ở đây là ví Meteor), một cửa sổ với thông báo sẽ trích xuất 0.35 NEAR từ ví này để gửi vào ví mới được tạo, sẽ xuất hiện. Chọn Approve trong ví để xác nhận thanh toán.ns mint04 new 03
  5. Trong cửa sổ Mint your NFT, đánh dấu mục I am ready to mint NEAR account và chọn Complete Mint.ns mint04 new 04
  6. Trong cửa sổ Complete Mint, chọn Confirm mint.ns mint04 new 06
  7. Đợi cho hệ thống hoàn tất việc xử lý các bước cần thiếtns mint04 new 07
  8. Khi đúc NFT thành công, một thông báo sẽ hiển thị tương tự như bên dướins mint04 new 08

Xem lại danh sách các NFT đã được đúc

 1. Để xem danh sách các NFT đã được đúc, chọn địa chỉ ví ở góc trên bên phải màn hình.ns mint05 vw 01
 2. Các NFT đã được đúc sẽ được liệt kê trong thẻ NFTs.ns mint05 vw 02
 3. Hoặc cũng có thể kiểm tra trực tiếp từ mục NFT/Collectibles trong ví (tùy loại ví)ns mint05 vw 03

Mua bán tài khoản theo giá niêm yết

Niêm yết tài khoản trên sàn

 1. Trên NameSky, chọn địa chỉ ví ở góc trên bên phải màn hình để truy cập danh sách các NFT đang có.ns mint06 sell 01
 2. Trong danh sách các tài khoản trong mục NFTs, chọn tài khoản muốn niêm yết lên sàn.ns mint06 sell 02
 3. Chọn Sell để niêm yết.ns mint06 sell 03
 4. Trong cửa sổ List account for sale, nhập vào giá muốn bán cho tài khoản này ở mục Price, sau đó chọn Confirm listing.ns mint06 sell 04
 5. Chọn Approve trong ví để xác nhận giao dịch.
  ns mint06 sell 05

Cập nhật lại giá niêm yết

 1. Vào danh sách NFT đang có bằng cách chọn địa chỉ ví ở góc trên bên phải màn hình.ns mint06 sell 01
 2. Trong thẻ NFTs, chọn tài khoản đang được niêm yết. Tài khoản đang được niêm yết sẽ có dòng chữ Listing price.ns mint07 upd 01
 3. Chọn Update Price.ns mint07 upd 02
 4. Trong cửa sổ Update the listing price, nhập lại giá mới vào mục Price, sau đó chọn Update listing.ns mint07 upd 03
 5. Chọn Approve trong ví để xác nhận giao dịch.ns mint07 upd 04

Hủy niêm yết tài khoản

 1. Vào danh sách NFT đang có bằng cách chọn địa chỉ ví ở góc trên bên phải màn hình.ns mint06 sell 01
 2. Trong thẻ NFTs, chọn tài khoản đang được niêm yết. Tài khoản đang được niêm yết sẽ có dòng chữ Listing price.ns mint07 upd 01
 3. Chọn Cancel listing.ns mint08 cancel 01
 4. Trong cửa sổ Cancel listing, chọn Continue.ns mint08 cancel 02
 5. Chọn Approve trong ví để xác nhận giao dịch.ns mint08 cancel 03

Mua tài khoản theo giá niêm yết

 1. Trong trang chủ của NameSky, chọn biểu tượng Marketplace ở góc trên bên phải màn hìnhns mint09 buy 01
 2. Trong trang Account Marketplace, chọn tài khoản muốn mua. Có thể lọc theo các tiêu chí nằm ở cột bên tay trái, hoặc nhập tên tài khoản cần mua vào ô Search.ns mint09 buy 02
 3. Trong màn hình hiển thị thông tin chi tiết của tài khoản, chọn Buy để mua với giá niêm yết.ns mint09 buy 03
 4. Trong cửa sổ Approve purchase, chọn Complete purchase để tiến hành giao dịch.ns mint09 buy 04
 5. Chọn Approve trong ví để xác nhận giao dịch.ns mint09 buy 05

Mua bán tài khoản dựa trên hình thức thương lượng giá (offer)

Đề nghị mức giá sẽ trả cho người bán

 1. Trong trang chủ của NameSky, chọn biểu tượng Marketplace ở góc trên bên phải màn hình.ns mint09 buy 01
 2. Trong trang Account Marketplace, chọn tài khoản muốn mua. Có thể lọc theo các tiêu chí nằm ở cột bên tay trái, hoặc nhập tên tài khoản cần mua vào ô Search.ns mint09 buy 02
 3. Trong màn hình hiển thị thông tin chi tiết của tài khoản, chọn Make offer.ns mint10 offer 01
 4. Trong cửa sổ Make Offer, nhập giá muốn trả cho tài khoản này trong mục Offer amount, sau đó chọn Confirm offer.ns mint10 offer 02
 5. Chọn Approve trong ví để xác nhận giao dịch.ns mint10 offer 03

Cập nhật mức giá đề nghị

 1. Trên NameSky, chọn địa chỉ ví ở góc trên bên phải màn hình.ns mint11 offer 01
 2. Chọn thẻ Offers Made, và chọn tài khoản cần điều chỉnh giá đề nghị.ns mint11 offer 02
 3. Chọn Update offer.ns mint11 offer 03
 4. Trong cửa sổ Update Offer, nhập lại giá đề nghị vào mục Offer amount, sau đó chọn Update Offer.ns mint11 offer 04
 5. Chọn Approve trong ví để xác nhận giao dịch.ns mint11 offer 05

Hủy bỏ giá đề nghị với người bán

 1. Trên NameSky, chọn địa chỉ ví ở góc trên bên phải màn hình.ns mint11 offer 01
 2. Chọn thẻ Offers Made, và chọn tài khoản cần hủy bỏ giá đề nghị.ns mint12 offer 01
 3. Chọn Cancel offer.ns mint12 offer 02
 4. Chọn Approve trong ví để xác nhận giao dịch.ns mint12 offer 03

Chấp nhận bán với giá đề nghị của người mua đưa ra

 1. Trên NameSky, chọn địa chỉ ví ở góc trên bên phải màn hình.ns mint13 offer 01
 2. Trong thẻ NFTs, chọn tài khoản đang có giá đề nghị. Tài khoản đang có giá đề nghị sẽ có dòng chữ BEST OFFER.ns mint13 offer 02
 3. Nếu đồng ý với giá của người mua đưa ra thì chọn Accept offer.ns mint13 offer 03
 4. Chọn Approve trong ví để xác nhận giao dịch.ns mint13 offer 04

Chuyển NFT trở lại thành tài khoản NEAR

 1. Trên NameSky, chọn địa chỉ ví ở góc trên bên phải màn hình.ns mint13 offer 01
 2. Chọn tài khoản cần chuyển đổi trong mục NFTsns mint14 offer 01
 3. Chọn Take back NEAR account.ns mint14 offer 02Lưu ý: một cách làm khác là chọn dấu ba chấm (…) bên tay phải của tài khoản cần chuyển đổi và chọn Take back NEAR account.ns mint14 offer 03
 4. Trong màn hình Take NEAR account back, lưu lại 12 cụm từ bảo mật mới được tạo ra và chọn Continue.ns mint14 offer 04
 5. Trong màn hình Confirm a word from the secure passphrase, nhập vào cụm từ nằm ở vị trí được yêu cầu trong 12 cụm từ bảo mật vừa lưu. Sau đó chọn Verify and Claim.ns mint14 offer 05
 6. Chọn Approve trong ví để xác nhận giao dịch.ns mint14 offer 06

Cộng đồng Hệ sinh thái NEAR tại Việt Nam

Tổng kết

NameSky là nơi khá thú vị để mọi người trải nghiệm việc mua bán các tài khoản trên NEAR. Những người tham gia vào hệ sinh thái sau này nhưng không thể chọn được tên tài khoản mà mình yêu thích cũng có thể thử tìm kiếm trên sàn để mua lại với một mức giá phù hợp.